Privacy

Privacyreglement HartslagNu

HartslagNu is een technische applicatie en platform voor HartslagNu hulpverleners, georganiseerd door Stichting HartslagNu, die verantwoordelijk is voor de alarmering van burgerhulpverleners in heel Nederland wanneer een 112-melding is van een acute circulatiestilstand.

Definities

In dit privacy reglement worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

HartslagNu: interactief technisch platform om burgerhulpverleners met reanimatie- en AED-competenties te alarmeren en de overlevingskansen van een slachtoffer van een circulatiestilstand in hun directe omgeving te vergroten door in afwachting van de hulpdiensten alvast te starten met reanimeren.

HartslagNu applicatie: een technisch, interactief platform voor snelle, flexibele en competentiegerichte alarmering en opschaling bij een acute circulatiestilstand

HartslagNu hulpverlener: een persoon die met reanimatie- en aed-competenties is geregistreerd in de database van een van de alarmeringsplatformen met de bedoeling om zich bij een acute circulatiestilstand beschikbaar te kunnen stellen om te starten met de reanimatie.

Locatie: een locatie in de directe nabijheid van een gealarmeerde HartslagNu hulpverlener waar zich een slachtoffer van acute circulatiestilstand bevindt.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat per 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt voor de gehele EU. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

DPIA: Data protection impact assessment, bedoeld om in kaart te brengen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welke dragers en met welke doelstelling.

HartslagNu hecht veel waarde aan privacy en daarom hebben we in dit privacyreglement beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. 

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren of te benaderen. Wanneer je contact hebt met HartslagNu, kan worden gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, die nodig zijn om je goed te kunnen helpen. Alleen HartslagNu B.V. kan deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken conform dit privacyreglement.

Bij inschrijving via de HartslagNu website en / of via de HartslagNu ‘app’ vragen we om onze algemene voorwaarden te accepteren en de volgende gegevens in te vullen:

Contactgegevens

 1. naam
 2. e-mailadres
 3. mobiel telefoonnummer

Adresgegevens en beschikbaarheid

 1. woonadres
 2. werkadres
 3. beschikbaarheid (dag-/tijdniveau)
 4. Certificaatgegevens, je kunt bij inschrijving uiteenlopende competenties opnemen, waaronder: Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat, Reanimatie en AED certificaat, Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO) certificaat, Levens Reddend Handelen (LRH).

Locatiegegevens

Bij het downloaden van de HartslagNu ‘App’ worden deze gegevens aangevuld met jouw locatiegegevens als je bent aangemeld.

2. Waarom verwerkt HartslagNu persoonsgegevens

HartslagNu zal voor jouw deelname als HartslagNu hulpverlener bepaalde persoonsgegevens opvragen, die worden behandeld op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Na je aanmelding en registratie als HartslagNu burgerhulpverlener controleren wij jouw gegevens. Dit geldt ook voor de  opgegeven diploma’s. Je kunt hierbij denken aan (de geldigheid van) een AED-certificaat en/of EHBO/reanimatiecursus, of BHV-diploma, maar ook aan nazorg en ondersteuning als je bent ingezet bij een circulatiestilstand. 

We waarschuwen je tijdig als een certificaat niet meer geldig is. Bij een verlopen certificaat zullen we je niet alarmeren, tot een herhalingstraining gevolgd en geregistreerd is. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van je profiel.

De bij aanmelding opgegeven beschikbaarheid, competenties en locatiegegevens (of via de HartslagNu App, automatisch verwerkte locatiegegevens) zorgen ervoor dat we de juiste HartslagNu hulpverleners in de directe omgeving van een acute circulatiestilstand kunnen alarmeren. Zo voorkomen we dat alle geregistreerde HartslagNu hulpverleners tegelijkertijd worden opgeroepen. 

Na aanmelding als HartslagNu hulpverlener verwerken, bewerken, beheren en beveiligen wij deze informatie zoals vastgelegd in dit privacyreglement:

 1. Om je als burgerhulpverlener in te schrijven kun je jezelf registreren via de website www.HartslagNu.nl, waarbij bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd. 
 2. HartslagNu behandelt, beheert en beveiligt alle persoonsgegevens in jouw profiel op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de (Nederlandse én Europese) wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving inzake de bescherming van (persoons-) gegevens. 
 3. We vragen en verwerken uitsluitend informatie die nodig is om onze diensten te kunnen leveren, ontwikkelen en verbeteren.
 4. De aard van de persoonsgegevens die wij verwerken, de manier waarop wij dat doen en vastleggen hebben wij in kaart gebracht met een DPIA en de manier waarop wij deze informatie beschermen tegen verkrijging door derden hebben wij zorgvuldig vastgelegd en opgenomen in het ons privacy-register (art.8 lid 4).
 5. HartslagNu heeft in een aantal gemeenten een partnerschap met regionale organisaties, die zich inzetten voor het algemeen belang, zoals HartslagNu dat ook doet. Dit kan bijvoorbeeld een AED-vereniging zijn. Zie www.thecprnetwork.com/partners.
 6. Deze HartslagNu partners hebben een ‘Admin User-account’ met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens uit het hulpverlenersbestand van HartslagNu. Binnen deze digitaal afgeschermde omgeving voeren zij alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit.
 7. Als een HartslagNu-partnerorganisatie in jouw regio actief is, zal deze organisatie de gegevens van jouw inschrijving beheren.
 8. Partnerstichtingen van HartslagNu sluiten een partnerovereenkomst waarin zij verklaren dat zij alle wettelijke bepalingen in acht nemen, die voortkomen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
 9. Als je niet wil dat jouw inschrijving met de bijbehorende gegevens wordt beheerd door een regionale partnerorganisatie, stuur dan een mailtje naar ons, door het contactformulier op onze website in te vullen.
 10. HartslagNu zorgt ervoor dat derden jou als HartslagNu hulpverlener niet persoonlijk kunnen identificeren.
 11. Zolang je bent ingelogd in de app wordt jouw locatie gemonitord. Ben je uitgelogd of verwijder je de app, dan stopt dit proces direct. 
 12. Wanneer zich een acute circulatiestilstand voordoet, wordt enkel wanneer je bent ingelogd en de functionaliteit ‘beschikbaar’ hebt ingeschakeld, jouw positie doorgegeven en zo nodig ‘overschreven’ voor gerichte HartslagNu alarmering. 
 13. We bewaren alleen de laatst bekende locatie van de locatiegegevens die automatisch worden verwerkt, zolang je aangemeld en ingelogd bent.
 14. Zodra je je afmeldt, stopt de monitoring automatisch en worden jouw gegevens nimmer bewaard.
 15. In geval van een daadwerkelijke alarmering gebruiken wij jouw persoonsgegevens om nazorg en ondersteuning te bieden. Dit is afhankelijk van de mate waarin de alarmering in jouw geval heeft geleid tot inzet. Wanneer je alleen bent opgeroepen (maar niet perse daadwerkelijk bent ingezet) gebruiken we jouw gegevens om je te benaderen voor de evaluatie  van de alarmering. 

3. Het bewaren van de gegevens 

HartslagNu zorgt ervoor dat het voor derden niet mogelijk is om jou als vrijwilliger persoonlijk te identificeren.  

Tenzij je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, zal HartslagNu persoonsgegevens niet gebruiken en verwerken voor andere doeleinden dan de volgende activiteiten:

 1. de uitvoering van haar dienstverlening, inclusief de verbetering daarvan;
 2. bijdragen aan het algemeen belang en bevordering van burgerhulpverlening bij calamiteiten in het algemeen;
 3. de eigen interne onderzoeksdoeleinden;
 4. om je te informeren via de HartslagNu nieuwsbrief;
 5. het bieden van nazorg en ondersteuning, tenzij je hiervoor expliciet toestemming geeft.

We zullen je altijd eerst persoonlijk benaderen, voordat we je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe / aanvullende diensten van HartslagNu.

4. Cookies en Google analytics

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor jou gemakkelijker te maken. Zo houden we bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s bij, zodat wij de inrichting van onze website hierop kunnen afstemmen. Er worden verder van jou geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt in deze technologie. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kun je in jouw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of jouw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

De cookies  die op onze website zijn geplaatst als deel van de “Analytics”-dienst van Google, zijn privacy-vriendelijk ingesteld volgens de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

5. Openbaarmaking aan derden

Tenzij daarvoor expliciet toestemming is verkregen, worden jouw persoonsgegevens niet voor marketing- of andere doeleinden gebruikt. Echter, indien de Nederlandse wetgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties zich aandienen, kan HartslagNu genoodzaakt zijn jouw persoonlijke gegevens vrij te geven. Wanneer de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of openbaar belang in het geding komt, kan HartslagNu verplicht zijn jouw persoonlijke gegevens vrij te geven. In geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van onze organisatie dragen wij de door ons verzamelde persoonlijke gegevens over aan deze betrokken partij.

Zodra jouw inschrijving als HartslagNu hulpverlener definitief is, valt je account onder dit privacyreglement.

6. Hulpdiensten en slachtoffers

HartslagNu overhandigt jouw persoonlijke gegevens niet aan hulpdiensten en/of slachtoffers, tenzij wet- en regelgeving dit voorschrijft. Het staat je uiteraard vrij om jezelf bekend te maken bij hulpdiensten en slachtoffers wanneer je dit zelf wenst.

7. Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die HartslagNu van jou heeft, zijn beschermd met verschillende gedegen beveiligingsmaatregelen, die passen bij de aard en gevoeligheid van de informatie. Deze maatregelen variëren van toegangscontrole tot organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens.

Al onze online diensten maken op alle webpagina’s waar persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruik van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer). Wanneer je op deze omgeving actief bent, heb je een browser nodig die SSL ondersteunt, zoals Safari, Firefox of Internet Explorer. Hiermee wordt de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens gewaarborgd wanneer je deze via het internet verstuurd. De inloggegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden. Je moet ze zorgvuldig bewaren en niet delen met of overdragen aan derden.

 1. Integriteit en het beheren van persoonlijke gegevens
 1. HartslagNu maakt het je makkelijk je persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. Je kunt de gegevens van jouw inschrijving als HartslagNu burgerhulpverlener controleren en wijzigen op je persoonlijke pagina. 
 2. Wij bewaren je persoonlijke gegevens alleen zolang je staat ingeschreven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Wanneer je je uitschrijft bij HartslagNu, worden je persoonsgegevens volledig verwijderd uit ons systeem.
 3. HartslagNu gaat zorgvuldig om met de informatie van HartslagNu hulpverleners en we houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is. 
 4. Om te voldoen aan de binnen de AVG gestelde verantwoordingsplicht houdt HartslagNu een privacy-register bij, waar alle maatregelen rondom de privacy van onze burgerhulpverleners in zijn opgenomen.

9. Locatie-gebonden diensten

Om locatie-gebonden diensten aan te bieden volgens de mogelijkheden van HartslagNu verzamelen wij exacte locatiegegevens inclusief de (real-time) geografische locatie van het apparaat waarop de HartslagNu app is geïnstalleerd. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld zodat het niet mogelijk is om HartslagNu hulpverleners persoonlijk te identificeren.

10. Een integraal privacybeleid

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen. HartslagNu ziet toe op een strikte toepassing van de regels.

11. Vragen over privacy

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacyreglement of de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar HartslagNu via het contactformulier op onze website, alwaar je ook onze overige contactgegevens vindt. 

We zullen je altijd informeren als we dit privacyreglement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving rondom privacy verandert.

Wil je meer informatie over de activiteiten van HartslagNu? Bezoek dan regelmatig onze website, bel of mail naar HartslagNu en / of lees Algemene Voorwaarden van HartslagNu nog eens door.